AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Davant de qualsevol dubte, us atendrem a les oficines municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Bellvís, en sessió de data 25 d’abril de 2016, va aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a entitats de Bellvís, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, les quals van esdevenir definitives en no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini d’informació pública. 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2021, per un import total de 28.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 48100.334 del pressupost municipal per a l’exercici 2021. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà d’aquesta publicació en aquest butlletí i a la web municipal i finalitza el dia 15 de desembre de 2021. 

Les sol·licituds cal que es presentin d’acord amb les Bases d’atorgament de Subvencions a les Entitats de Bellvís per al foment d’Activitats, les quals estan disponibles en la presentació que podeu trobar clicant en aquest mateix apartat. Així mateix, disposeu dels corresponents formularis de sol·licitud en els apartats següents.

pocedimentsubvencions2016.pdf

subvencions2016.pdf