AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida
AJUNTAMENT DE BELLVIS Administracions públiques Bellvís Lleida

Aquí hi trobareu el formulari de justificació de la subvenció que ha de complir els requisits següents.

Justificació de la subvenció (model 2)

Conté les dades de l’entitat i del representant legal, un detall econòmic de les activitats subvencionades, una relació detallada de les factures objecte de justificació i altra documentació que es consideri oportuna o la resolució la prevegi expressament. Anirà acompanyat de les factures originals on es compulsaran per l’ajuntament retornant els originals a l’entitat.

Les factures:

  1. Han de ser de l’any en què s’hagi concedit la subvenció, o el període de l’activitat.
  2. Han d’anar a nom del beneficiari, amb indicació del NIF o DNI.
  3. Han de ser per despeses generades per l’activitat objecte de l’ajut o pel funcionament general de l’entitat.
  4. Contindran l’impost corresponent, IVA, IRPF o justificació del règim en què estan emeses.
  5. Reunir tots els requisits que determina la legalitat vigent.
  6. S’acceptaran com a factura tiquets degudament emesos fins a 150 euros.
  7. Els clubs esportius també podran justificar les aportacions a llurs respectives federacions.

El material editat de la publicitat de les activitats subvencionades on consti l’escut de l’Ajuntament de Bellvís i la inscripció: Amb el suport de l’Ajuntament de Bellvís.


Justificació de la subvenció