1. Introducció 

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) va esclatar el 18 de juliol de 1936 quan bona part de l’Exèrcit espanyol es va aixecar en armes contra el govern legítim de la República. La revolta, pensada per ser un cop d'estat ràpid, va fracassar a moltes ciutats i regions per motius diversos, com va ser el cas de Barcelona, on els treballadors, sindicalistes i anarquistes van derrotar als militars, connectant d'aquesta manera la sort de Barcelona a tota Catalunya.

El fracàs de la revolta va establir la creació dels dos bàndols: el bàndol republicà o governamental, format per tots els partits i organitzacions sindicals d'esquerres, així com partits nacionalistes bascos i catalans entre d'altres; i el bàndol rebel, també conegut com franquista al ser el general Franco el seu cap, que va aglutinar als partits de dretes, els carlins i els monàrquics, l'Església i bona part de l'Exèrcit, comptant a més a més amb l’ajuda dels governs feixistes d’Alemanya i Itàlia.

El procés revolucionari que va esclatar a la zona republicana va fragmentar el poder polític i es van constituir juntes que van administrar el poder sense tenir en compte la resta de l'Estat, establint-se comitès revolucionaris a cada localitat i desbancant a nivell local els ajuntaments com a poder. En l’aspecte militar, els republicans no van comptar amb un comandament únic fins ben entrat el conflicte; tot al contrari que el seu rival, que amb el suport dels seus aliats feixistes li va proporcionar una superioritat militar que va culminar amb la victòria del bàndol rebel a la guerra.

Bellvís, per la seva part, va ser un poble de rereguarda que va restar en relativa tranquil·litat durant tota la guerra, però l'ofensiva que va realitzar l'exèrcit franquista a l'Aragó a principis de març de 1938 va fer canviar completament aquesta situació, ja que va situar el nou front de guerra al Segre i per tant Bellvís, molt a prop d’aquest. La localitat va esdevenir un lloc immediat al front, fet que va provocar la seva fortificació i la presència militar republicana en ell. Paral·lelament, la població civil va haver de fer front a les adversitats de la guerra, destacant entre aquestes les col·lectivitzacions, el racionament d'aliments, els refugiats i sobretot els bombardeigs aeris, entre d'altres aspectes.

2. El front d'Aragó i la situació a Catalunya fins la batalla del Segre. 
3. La L1 i la L2 i el projecte de fortificació de Vicente Rojo
4. La fortificació a Bellvís i zona del Segre entre Balaguer i Lleida
5. Tipologia de fortificació de refugis i trinxeres. 
6. Tipologia de fortificació de nius de metralladora. 

CASTELLANO

La Guerra Civil Española (1936-1939) estalló el 18 de julio de 1936 cuando buena parte del Ejército español es levantó en armas contra el gobierno legítimo de la República. La sublevación, pensada para ser un golpe de estado rápido, fracasó en muchas ciudades y regiones por motivos diversos, como fue el caso de Barcelona, ​​donde los trabajadores, sindicalistas y anarquistas derrotaron a los militares, conectando de esta manera la suerte de Barcelona a toda Cataluña.

El fracaso de la sublevación estableció la creación de los dos bandos: el bando republicano o gubernamental, formado por todos los partidos y organizaciones sindicales de izquierdas, así como partidos nacionalistas vascos y catalanes entre otros; y el bando rebelde, también conocido como franquista al ser el general Franco su jefe, que aglutinó a los partidos de derechas, los carlistas y los monárquicos, la Iglesia y buena parte del Ejército, contando además con la ayuda de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia.

El proceso revolucionario que estalló en la zona republicana fragmentó el poder político y se constituyeron juntas que administraron el poder sin tener en cuenta el resto del Estado, estableciéndose comités revolucionarios en cada localidad y desbancando a nivel local los ayuntamientos como poder. En el aspecto militar, los republicanos no contaron con un mando único hasta bien entrado el conflicto; todo lo contrario que su rival, que con el apoyo de sus aliados fascistas le proporcionó una superioridad militar que culminó con la victoria del bando rebelde en la guerra.

Bellvís, por su parte, fue un pueblo de retaguardia que quedó en relativa tranquilidad durante buena parte de la guerra, pero la ofensiva que realizó el ejército franquista en Aragón a principios de marzo de 1938 hizo cambiar completamente esta situación, ya que situó el nuevo frente de guerra en el Segre y por tanto Bellvís, muy cerca de éste. La localidad se convirtió en un lugar inmediato en el frente, lo que provocó su fortificación y la presencia militar republicana en él. Por otra parte, la población civil tuvo que hacer frente a las adversidades de la guerra, destacando entre ellas las colectivizaciones, el racionamiento de alimentos, los refugiados y sobre todo los bombardeos aéreos, entre otros aspectos.

 

ENGLISH

The Spanish Civil War (1936-1939) starts on July 18th, 1936 when a great part of the Spanish army revolted against the legitimate government of the Republic. The uprising, thought to be a quick knock, failed in many cities and regions for various reasons, as was the case in Barcelona, where workers, trade unionists and anarchists defeated the military, thus connecting the fate of Barcelona to all of Catalonia.

The failure of the uprising established the creation of the two blocks: the republican or governmental side, formed by all the parties and trade unions of the left, as well as Basque and Catalan nationalist parties among others; and the rebel side, also known as Francoist since General Franco was their leader, bringing together the right-wing parties, the Carlists and Monarchists, the Church and a large part of the army, with the help of the fascist governments of Germany and Italy.

The revolutionary process that broke out in the Republican zone fragmented the political power and constituted boards that administered power without taking into account the rest of the State, establishing revolutionary committees in each locality and unbending local councils as power. In the military aspect, the Republicans did not have a single command until some months of conflict; quite the opposite of his rival, who with the support of his fascist allies gave him a military superiority that culminated in the victory of the rebel side in the war.

Bellvís, on the other hand, was a town of rearguard that was in relative tranquillity during great part of the war, but the offensive that realized the Francoist army in Aragon at the beginning of March of 1938 made change this situation completely, since it located the new front of war in the Segre river and therefore Bellvís, very close to it. The locality became an immediate place in the front, which caused its fortification and the republican military presence in it. Nevertheless, the civilian population had to face the adversities of the war, the collectivisations, the rationing of food, the refugees and above all the aerial bombings, among other aspects.